§1

Regulamin określa zasady i warunki przebiegu Marszu Równości 2019 w Poznaniu, zwanego dalej „Marszem” oraz sposoby zachowania się jego Uczestników, podczas trwania i przebiegu Marszu w celu zapewnienia bezpieczeństwa organizatorom Marszu, jego uczestnikom oraz wszystkim osobom, uczestniczącym w Marszu Równości w Poznaniu w dniu 6 lipca 2019 r.

§2

Uczestnikiem Marszu może być każda osoba, która popiera idee zgodne z postulatami Marszu, organizowanego przez Stowarzyszenie Grupa Stonewall.

§3

W Marszu mogą wziąć udział m.in.:

1) Osoby Uczestniczące poruszające się pieszo – zwani dalej „Osobami Uczestniczącymi”,

2) pojazdy samochodowe – zwane dalej „Platformami”,

3) osoby odpowiedzialne za opiekę nad przebiegiem Marszu (Wolontariusze oraz Organizatorzy).

§4

Osoby Uczestniczące mają prawo w szczególności do:

1) przebywania na terenie Marszu, obejmującym wydzieloną część pasa jezdni oraz chodnika,

2) bezpłatnego uczestniczenia w części muzycznej i przemówieniach odbywających się podczas Marszu,

3) rozdawania materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących imprez odbywających się w ramach festiwalu Poznań Pride Week 2019,

4) korzystania z pomocy Wolontariuszy w razie wystąpienia takiej potrzeby,

5) zgłaszania Wolontariuszom zauważonych nieprawidłowości z prośbą o interwencje.

§5

Osobom Uczestniczącym zabrania się, w szczególności:

1) przekraczać wyznaczone przez służby porządkowe linie ograniczające teren Marszu,

2) podchodzić do Platform znajdujących się w ruchu na odległość mniejszą niż 1.5 m z przodu, z tyłu i z boku.

3) rozdawać bądź sprzedawać na terenie Marszu materiałów promocyjnych, które nie zostały zaakceptowane przez Organizatorów – Stowarzyszenie Grupa Stonewall,

4) wnosić na teren Marszu materiałów niebezpiecznych, narkotyków, broni, cieczy zabronionych oraz cuchnących lub mogących narazić inne Osoby Uczestniczące na zabrudzenie lub niebezpieczeństwo,

5) eksponować banerów, flag, balonów i innych gadżetów w sposób zagrażający innym uczestnikom Marszu,

6) głosić podczas Marszu hasła i treści nie znajdujących pokrycia w ideach Marszu lub godzących w imię osób trzecich,

7) zachowywać się w sposób naruszający prawo lub sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,

8) używać środków odurzających i substancji psychotropowych, pod groźbą wezwania odpowiednich służb porządkowych, mundurowych lub całkowitego usunięcia z uczestnictwa w Marszu.

§6

 1. Do obsługi Marszu należą osoby wyznaczone przez Organizatora.
  Obsługa (Wolontariusze) posiada odpowiednie identyfikatory lub strój umożliwiający ich identyfikację przez Osoby Uczestniczące w Marszu.
 2. Obsługa Marszu (Wolontariusze) jest odpowiedzialna za przydzielone przez Organizatora zadania.
 3. Decyzje podejmowane przez Wolontariuszy w zakresie przydzielonych zadań nie podlegają dyskusji ani nie mogą być kwestionowane przez Osoby Uczestniczące, o ile nie są sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym, w tym zakresie.
 4. Każdy członek obsługi Marszu (Wolontariusz) posiada komplet informacji na temat Marszu.
 5. Wolontariusze odpowiadają za kontakt pomiędzy Organizatorem Marszu, Osobami Uczestniczącymi a służbami porządkowymi i medycznymi.
 6. Wolontariusze bądź Organizatorzy po zauważeniu łamania niniejszego Regulaminu przez uczestników Marszu mają prawo:
  1) nakazać zaprzestania łamania regulaminu Marszu,
  2) nakazać opuszczenie terenu Marszu,
  3) zwrócić się o pomoc do służb miejskich lub innych służb porządkowych.

§7

Platformy jadące w kolumnie marszowej w trakcie Marszu obowiązane są do umieszczenia czytelnego oznaczenia przynależności do Marszu Równości w sposób wskazany przez Organizatora.

§8

 1. Platformą jest pojazd samochodowy dopuszczony do udziału w Marszu przez organizatora Marszu na podstawie stosownej umowy.
 2. Platforma może posiadać własne nagłośnienie muzyczne, oraz wystrój i obsługę. Na Platformie mogą znajdować się banery reklamowe sponsorów Marszu, o ile umowa z Organizatorem nie stanowi inaczej.
 3. Właściciel Platformy ma obowiązek wyznaczyć jedną osobę prowadzącą Platformę o następujących obowiązkach, tj.:
  a) dostosowanie prędkości Platformy do tempa marszu uczestników Marszu,
  b) nadzorowania obsługi Platformy, w tym osób odgradzających Osoby Uczestniczące od Platformy,
  c) kontroli liczby Osób Uczestniczących na Platformie w celu zapewnienia im stosownego bezpieczeństwa,
  d) zmiany prędkości bądź trasy Platformy na żądanie obsługi Marszu bądź odpowiednich służb porządkowych,
  e) właściciel Platformy zobowiązany jest do wyznaczenia minimum czterech osób, które podczas przemieszczania się platformy będą odgradzać ją od uczestników Marszu w odległościach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§9

Organizatorzy Marszu zastrzegają sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren Marszu oraz usunięcia z terenu Marszu osób lub pojazdów, co do których istnienie uzasadnione podejrzenie, że ich obecność może narazić Osoby Uczestniczące na niebezpieczeństwo, lub które nie spełniają warunków umowy zawartej z Organizatorem lub nie przestrzegają niniejszego Regulaminu.

§10

Osoba Uczestnicząca, wchodząc na teren Marszu przyjmuje postanowienia niniejszego Regulaminu za obowiązujące oraz zobowiązuje się do podporządkowania im jak i decyzjom Obsługi i przedstawicieli Służb Porządkowych na podczas trwania Marszu.